ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชาญชัย วิชชโย
ตำแหน่ง : รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาสวัดใหญ่
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชติยา พินิจการ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิทัศน์ ฮวดลิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี กิจวงศ์ภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย บุญจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัฐกานต์ ศิริโชติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ เนียมประเสริฐ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร :