ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายระวิ เอกธรรมกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธีระพงษ์ ถนอมสัตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1