ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางปราณี คชรัตน์
พนักงานเทศบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายกิติคม ดวงชอุ่ม
พนักงานเทศบาล