ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปราณี คชรัตน์
พนักงานเทศบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิติคม ดวงชอุ่ม
พนักงานเทศบาล