ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเฉลิมพร วงษ์เจริญ
พนักงานจ้างเทศบาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายศรายุทธ วรรณศุภมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1