ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเฉลิมพร วงษ์เจริญ
พนักงานจ้างเทศบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ