ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภัสชยา ธีรธนากุล
พนักงานเทศบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1