ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพันทิภา สุกช่วง
ครูชำนาญการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภัสชยา ธีรธนากุล
พนักงานเทศบาล