ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสรวงสุดา ศงสนันทน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายระวิ เอกธรรมกุล
ครู คศ.1

นางสาวอารยา มูลกิจ
ครูผู้ช่วย