ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสรวงสุดา ศงสนันทน์
ครูชำนาญการพิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายระวิ เอกธรรมกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวอารยา มูลกิจ
ครูผู้ช่วย