ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายสมบัติ พินิจการ
พนักงานเทศบาล