ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์

นายกติคม ดวงชอุ่ม
พนักงานจ้างเทศบาล
หัวหน้าคอมพิวเตอร์

นางสาวเฉลิมพร พินิจการ
พนักงานจ้างเทศบาล