ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ สีน้ำเงิน
ครูชำนาญการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1