ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพะเยาว์ สำรวยรื่น
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวภัสชยา ธีรธนากุล
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาววันทนา บุญเฉลิมรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0