ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพะเยาว์ สำรวยรื่น
ครูชำนาญการพิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวภัสชยา ธีรธนากุล
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาววันทนา บุญเฉลิมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2