ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานธุรการ การเงิน พัสดุ

นางสาวมาลัย แก้วสว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ การเงิน พัสดุ

นางสุภาภรณ์ สีน้ำเงิน
ครู คศ.2

นางสาวสรวงสุดา ศงสนันทน์
ครู คศ.3

นางสาวพะเยาว์ สำรวยรื่น
ครู คศ.3