ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติเจ้าพระยาราชพงษ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประชาบาลบ้านปรก (เทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ในปัจจุบัน

พระยาราชพงศานุรักษ์  มีนามว่า ชม เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) ราชทูตสยามคนแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้เชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ เป็นการเจริญพระราชไมตรีตอบแทนที่พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษ ได้ส่งเซอร์ จอห์น บาวริ่ง (SIR JOHN BOWRING) เป็นราชทูตมายังกรุงสยามในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ และในการเดินทางครั้งนี้ หม่อมราโชทัยล่ามของคณะทูตและคุณหญิงเป้า ธิดาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) ได้ประพันธ์ "นิราศลอนดอน" ขึ้นด้วย
พระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) เป็นน้องร่วมมารดา กับมหาอำมาตย์โท พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๕ เป็นหลวงโกษานุการสวัสดิ์ ในกรมท่า แล้วเป็นพระยาราชพงศานุรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นั่นจึงเป็นที่มาของฉายานาม "เจ้าคุณแม่กลอง" ของท่านนั่นเอง ท่านได้รับราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราบปรามโจรผู้ร้าย ดังที่มีหลักฐานปรากฏใน "จดหมายเหตุสยามไสมย" เรื่องที่ท่านได้ออกไปจับโจรในลุ่มน้ำแม่กลอง ด้วยความสัตย์ชื่อสุจริตนี้ จึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙
 
                      
พระยาราชพงศานุรักษ์   มีบุตรธิดา นับเป็นสายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล ลำดับชั้นที่ ๕ รวม ๒๐ คน บุตรธิดาที่เกิดกับคุณหญิงสวาสดิ์ ธิดาพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค) จำนวน ๓ คน ได้แก่ 

                                  ๑. คุณหญิงประชุมวงศ์ เป็นภรรยาพระยามนตรี สุริยวงศ์ (วิเชียร บุนนาค)
                    ๒. หม่อมเชื้อสาย ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ ต้นราชสกุล "วัฒนวงศ์" มีหม่อมเจ้า ๔ องค์ คือ
                            ๑. หม่อมเจ้าสุวัฒนวิสัย
                            ๒. หม่อมเจ้าเกรียงไกรมรุพล
                            ๓. หม่อมเจ้าหญิงสุวคนธ์ประทุม
                            ๔. หม่อมเจ้าหญิงจงกลนี ได้รับพระราชทานทุติย-จุลจอมเกล้าวิเศษ
                     ๓. หลวงวิชิตสุรไกร (ไชยมงคล)
                    มีบุตรธิดากับภรรยาอื่น ได้แก่ พระยาราชพงศานุรักษ์ (ชาย) พระพิพิธธนสาร (ฉาบ) หลวงอร่ามเรืองฤทธิ์ (ชวน) นาวาตรีหลวงเชาวน์ปรีชาลักษณ์ (เชาวน์) และชอบ เป็นต้น ธิดาได้แก่ คุณหญิงใช้ เป็นภรรยาพระยาเทพมณเฑียร (สนั่น บุนนาค) ธิดาชื่อ เจิม และพยง เป็นภรรยาหม่อม ราชวงศ์สอาด ทินกร เป็นต้น

พระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ อายุ ๔๖ ปี